Política de privacitat

Protecció de dades personals

Us informem que les vostres dades de caràcter personal que ens heu facilitat seran tractades per AGÈNCIA EXCLUSIVA D’ASSEGURANCES CALDES, S.L. (d’ara endavant AEXA Caldes) amb les finalitats de gestionar el vostre projecte o sol·licitud i complir la normativa contractual amb REALE ASSEGURANCES GENERALS. S.A., REALE VIDA i PENSIONS, S.A. i ARAG, S.E., segons s’escaigui, així com amb la normativa sectorial d’assegurances. Si proporcioneu dades de tercers, garantiu que teniu el consentiment exprés dels tercers per tal que AEXA Caldes pugui tractar les seves dades. Així mateix, garantiu que els tercers dels quals proporciones dades han estat informats degudament dels tractaments que AEXA Caldes farà amb aquestes dades. Aquest tractament s’efectuarà durant el termini en què es mantingui l’oferta comercial, la relació contractual o, si escau, el temps que estableixi la legislació aplicable. En qualsevol moment, podreu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició oportuns; també teniu la possibilitat de portar les vostres dades o limitar-ne el tractament informat. Podeu consultar les polítiques de tractament de dades de REALE ASSEGURANCES GENERALS. S.A., REALE VIDA i PENSIONS, S.A. i ARAG, S.E. als respectius llocs web.

A qui està facilitant les seves dades? Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

AEXA Caldes, amb CIF. núm. B61511770 té el seu domicili social a plaça Marquès de Sanllehy, núm. 14. 08140, Caldes de Montbui. Es troba degudament inscrita a la DGS amb el número d’inscripció C0613B61511770, i és agent exclusiu d’assegurances de REALE ASSEGURANCES GENERALS. S.A., REALE VIDA i PENSIONS, S.A. i ARAG, S.E, que són entitats asseguradores que comercialitzen productes de No Vida, Vida i Defensa jurídica respectivament.

Per al degut compliment de la normativa de protecció de dades, AEXA Caldes ha nomenat un delegat de Protecció de Dades i a més té habilitat el següent canal de comunicació: dpo@nubesa.com

Com hem obtingut les seves dades?

AEXA Caldes ha obtingut les seves dades a través d’alguna de les següents fonts:

Aportades per vostè mateix per la gestió del seu projecte, o dels que es generin a conseqüència del desenvolupament d’aquest.
Vostè ens pot haver facilitat les dades a través de telèfon, formularis web o mitjançant comunicació per qualsevol xarxa social en la qual tenim perfil actiu.

Addicionalment, es tractaran les dades que puguin ser aconseguides en registres públics o altres fonts legalment admeses.

Vostè garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, vostè garanteix que ha informat aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a AEXA Caldes per als fins assenyalats.

Amb quina finalitat tractem i amb quina legitimació tractem les seves dades?

El tractament de les seves dades personals persegueix les següents finalitats:

 1. Atendre les consultes, peticions, reclamacions, sol·licituds plantejades, basant-nos en el seu consentiment.
 2. Desenvolupament i gestió de les sol·licituds d’assegurança, cotitzacions o contractació de productes que vostè ens sol·liciti, tractament necessari per a l’execució de les relacions precontractuals i contractuals que pugui establir amb les companyies asseguradores abans esmentades amb la intermediació de AEXA Caldes.
 3. Per a remetre-li informació publicitària o promocional de productes o serveis que pogués resultar del seu interès a través de qualsevol mitjà de comunicació, inclosos mitjans electrònics, basant-nos en el seu consentiment.
 4. Per a l’elaboració de perfils mitjançant estudis de màrqueting, tècniques i procediments estadístics i de segmentació que permetin introduir millores i escollir ofertes adequades de productes i serveis a les seves característiques i necessitats, a través de fonts internes. En cas que ens atorgui el seu consentiment, AEXA Caldes podrà recopilar informació d’entitats que ofereixen serveis d’enriquiment de dades, llocs web en els quals aparegui informació publicada informació sobre vostè (pi xarxes socials, plataformes de col·laboració, blocs, fòrums, dades de localització, galetes).
 5. El tractament de dades personals un cop extingida la relació contractual amb AEXA Caldes amb una doble finalitat: (i) avaluar i, si escau bonificar una nova sol·licitud de producte o servei, i (ii) per a remetre-li informació promocional d’AEXA Caldes basant-nos en el seu consentiment.

Quin tipus de dades tractem?

Les dades que tractarem a AEXA Caldes són aquells que vostè ens ha proporcionat i que són comunicades a REALE ASSEGURANCES GENERALS S.A., REALE VIDA I PENSIONS, SA D’ASSEGURANCES i ARAG, S.E., segons correspongui d’acord amb la seva petició i amb la finalitat d’intermediar en el contracte d’assegurances que vostè té interès a formalitzar. Ha de saber que per raó contractual podem tenir accés a les següents dades.
1. De contacte (p. ex., nom, cognoms, document d’identitat, edat, matrícula del vehicle, adreça postal i electrònica i telèfon).
2. Econòmiques i laborals (p. ex. la seva situació laboral, professió, dades del compte bancari).
3. De solvència patrimonial (p. ex., dades sobre l’incompliment d’un deute contret amb una empresa privada, dades sobre els deutes contrets amb organismes públics i semblants).
4. Fitxers comuns (sinistralitat i frau)

A qui comuniquem les seves dades?

Les dades personals tractades per AEXA Caldes seran cedides a REALE ASSEGURANCES GENERALS S.A., REALE VIDA I PENSIONS, SA D’ASSEGURANCES i ARAG, S.E., segons correspongui d’acord amb la seva petició i en el marc de la relació contractual d’agència d’assegurances exclusiva per aconseguir els fins perseguits. Seran cedits també per obligació legal, per exemple requeriment de jutges i tribunals o administració pública competent.

Les seves dades seran cedides també a aquelles empreses o professionals amb qui AEXA Caldes tingui signat els corresponents contractes d’encarregats de gestió de dades.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals seran conservades durant el temps que duri la relació establerta amb l’AGÈNCIA EXCLUSIVA D’ASSEGURANCES CALDES, REALE ASSEGURANCES GENERALS S.A., REALE VIDA I PENSIONS, SA D’ASSEGURANCES i ARAG, S.E., segons correspongui d’acord amb la seva petició així com durant els terminis legals exigits.

Quins són els seus drets?

La normativa de protecció de dades li atorga una sèrie de drets relatius a les seves dades de caràcter personal que vostè pot exercir durant el tractament d’aquests. Aquests drets són els que li indiquen a continuació:

 • Dret d’accés: Conèixer quin tipus de dades estem tractant i les característiques del tractament que es realitza sobre aquests.
 • Dret de rectificació: Poder sol·licitar la modificació de les seves dades per ser aquests inexactes.
 • Dret de portabilitat: Poder obtenir una còpia en un format interoperable de les dades que estiguin sent tractades, per tal de facilitar-los a un altre responsable del tractament.
 • Dret a la limitació del tractament: Vostè pot limitar el tractament de les seves dades, sempre que aquesta sol·licitud es trobi emparada en els casos recollits per la normativa aplicable.
 • Dret de cancel·lació: Sol·licitar la supressió de les seves dades quan el tractament ja no sigui necessari.
 • Dret d’oposició: Cal Demanar el cessament en l’enviament de comunicacions comercials en els termes abans assenyalats.
 • Dret a interposar una reclamació davant de l’autoritat de control; a Espanya, aquesta entitat és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (o AEPD).

L’exercici d’aquests drets, es podrà dur a terme mitjançant un escrit enviat al domicili social d’AEXA Caldes;  o bé, per correu electrònic protecciodedades@nubesa.com sempre acompanyant aquesta sol·licitud amb una còpia del seu DNI per poder confirmar la seva identitat com a titular de les dades sobre els que exercita la sol·licitud.

Eines d'accessibilitat